What I see Is What You Get

★ sas schilten fotografie ★

What I see Is
What You Get

★ sas schilten fotografie ★

maart 2020 / Covid-19 lock down

ONZEKER ONDERKOMEN

N ederland telt vele duizenden mensen zonder een zeker en eigen onderkomen. Economisch daklozen, zelfredzamen, bankslapers, dak en/of thuislozen, spookburgersSpookburgers zijn mensen die wel in Nederland verblijven, maar nergens staan ingeschreven.
Klik hier voor meer uitleg op de website van “De Monitor” (KRO-NCRV)
, campingbewoners, briefadres inschrijvers. De beeldvorming rondom deze benamingen is tergend. Begrip voor de één, een beschuldigende vinger naar de ander, maar vergeet niet: het gaat hier om mensen!

Duizenden mensen die leven in een grijs gebied, tussen mazen in de wet of op het randje van de absolute armoede. Als in tijden van crisis, zoals nu met COVID19, de regels worden aangescherpt komen deze mensen vaak nog verder in de knel.

Zonder adres geen mogelijkheid tot uitkering bij het plots wegvallen van inkomsten, of ineens geen plaats meer op de bank bij vrienden, het moeten vertrekken uit je caravan of huisje vanwege sluiting van de camping, of geen plaats meer om te overnachten in de opvang of om de dag binnen door te brengen.

Vakantiepark bewoners

Er is een voorzichtige schatting dat er in Nederland tussen de 160.000 en 200.000 mensen een onderkomen hebben op campings en vakantieparken (NB: in het zuiden verblijven nederlanders soms ook in de grensregio op een vakantiepark, welke in deze telling niet zijn meegenomen). Een onzekere plek, waar je niet mag wonen of inschrijven en die, nog los van de huidige COVID-19 crisis, erg onzeker is geworden nu de overheid onder het mom van “het tegengaan van verloedering” vele parken zou willen sluiten. Veel van deze mensen voelen zich opgejaagd en durven zich nog nauwelijks buiten te vertonen en houden ’s avond de gordijnen dicht, uit angst voor controles en dreiging van boetes en/of uitzetting.

INSECURE HOUSING

 

There are thousands of people without secure housing in The Netherlands. They are named as: Economically homeless, self-sufficient, holidayresort residents, ghost-citizensGhost-citizens are people living in The Netherlands, but who are not registered. They have in the register: “adress unknown” behind their names., couch-crashers, postaladres registrees.
The difference in imaging created by these names is excruciating and they’re all just different words for “being Homeless”. Divide and rule. Showing understanding for one and pointing the accusing finger to the other but don’t forget: They are all human beings!

Thousands of people live in a grey area, finding loopholes in the housing law or just living on the verge of absolute poverty. When in times of crisis the rules and regulations get stricter, these people will often get deeper in trouble.

When suddenly the income falls away there is no way to apply for benefits without a registered adress, or no more place at friends to crash on their couch, or having to leave the holiday resort because they suddenly lock down, what if there is no more place in the homeless shelter, or a place to spend the day inside.

Based on cautious estimations about 160.000 to 200.000 people found an abode at campsites or holidayparks. An insecure place to live, not allowed to get registered and not allowed to live there permanently. Apart from the threat of closure during the current COVID-19 crisis, is the ongoing threat of the governement, as they want to control and often evict many of these places to “avoid degradation”. People feel hunted, watched and often don’t really dare to get outside or switch on lights at night, afraid to get fined and/or evicted.

Deze fotos zijn gemaakt net over de grens van Belgie, waar veel nederlanders hun onderkomen hebben gevonden.

Wonen is een recht, geen gunst!

200.000 mensen op parken en campings, een getal dat onbevattelijk is voor ons voorstellingsvermogen.
Probeer het eens met deze vergelijking:

Stilstaande file van 1000 km ter visualisatie van 200.000 personen (auto’s) die hun onderkomen hebben op vakantieparken en campings in Nederland

In een stilstaande file met alleen autos, staan ongeveer 200 autos per kilometer. Als elke auto 1 campingbewoner in onzekerheid voorstelt, dan zou dat een file van 1000 kilometer geven.

Dat is bijvoorbeeld van Eindhoven naar Wenen, of van Amsterdam naar Parijs en terug!

 

Uiteenlopende getallen

De getallen die worden gehanteerd voor dak en thuislozen, mensen in onzekere onderkomens en overige woningzoekenden, lopen flink uiteen en er is de overheid veel aan gelegen om de werkelijke omvang te verdoezelen.
Sinds 2009 zijn het aantal feitelijke daklozen met de helft gestegen maar zijn de cijfers afhankelijk van de definitie en wijze van tellen en ligt het aantal tussen de 39.300 tot 70.000 volgens het trimbos instituut.
Tel daarbij de voorzichtige schatting van 200.000 mensen op campings en dan hebben we het nog niet eens over jongeren en/of studenten die nog thuis wonen of mensen die willen scheiden en op zoek zijn naar een eigen onderkomen. De cijfers zijn dus niet sluitend maar het zijn er grote getallen en nog steeds groeiende…

 

De woningmarkt

Het gebruik van dit woord tekent de maatschappij waarin we leven. Wonen is een eerste levensbehoefte en volgens de grondwet moet de overheid er voor zorgen Grondwet hoofdstuk 1 – artikel 22:
Woonruimte is een primaire levensbehoefte van de mens. Daarom moet de overheid er voor zorgen dat er voldoende woonruimte is. De wetgever heeft dat uitgewerkt in de Woningwet en de Huisvestingswet. Het gaat overigens niet alleen om het aantal woningen, maar ook om de kwaliteit van de woningen. De overheid moet er voor zorgen dat burgers zich maatschappelijk en cultureel kunnen ontplooien en van hun vrije tijd gebruik kunnen maken.
Klik hier voor de link: naar de grondwettekst
dat er voldoende goede woonruimte is. Dit aan marktwerking overlaten is ongewenst en er vallen vele duizenden mensen buiten de boot. De woningnood is een groot maatschappelijk probleem en er is dringende nood aan betaalbare (huur)woningen.

Housing is a basic right, not a favour!

200.000 people living on campsites and holidayparks, a number hard to comprehend,
but give it a try with this comparison:

Stilstaande file van 1000 km ter visualisatie van 200.000 personen (auto’s) die hun onderkomen hebben op vakantieparken en campings in Nederland

A still standing traffic jam with only cars, will have about 200 cars per 1 kilometer. If every car stand for 1 person without secure housing it will create a traffic jam of 1.000 kilometers straight.

That’s from Eindhoven to Vienna, or picture that lenght somewhere in your area.

 

A wide variety of numbers

The calculations of the amount of people living in insecure housing and other kind of homeless people, range in a wide variety and the government is not really keen op making these numbers precise.
Since 2009 the amount of homeless people have doubled, and depending on what definition you use for which people are called homeless, they range from 39.300 to about 70.000. These numbers are known from people coming in at shelters and other places of social intake.
Then add the amount of the 200.000 people at the holiday parks, and count to that the young people and students still living at home and people who want to divorce but cannot leave, these people are not even accounted for in these numbers.
So, these numbers are absolutely not definite, but the amount of people concerned is huge and still growing…

 

Housing market

Just the normal use of this word in our language is a sign of what kind of society we live in. Housing is a basic need of everyone.
In the Dutch constitution, chapter 1 part 22, is written:

“It shall be the concern of the authorities to provide sufficient living accommodation.”

Therefore it is an unwanted situation that they leave this in the hands of marketforces. A lot of people miss out on these basic rights and housing shortage is a big social issue. There is an urgent need for affordable (rental) houses.

0
    0
    Your Cart
    je mandje is leegterug naar shop
      Calculate Shipping